Voorwaarden voor deelname

Het Professionals Platform is het zakelijke platform van Motivaction International B.V. (Motivaction). Als deelnemer van het platform stem je in met deze deelnamevoorwaarden.

1. Deelnemen

Iedereen van achttien jaar en ouder die in Nederland woont, kan zich aanmelden voor het Professionals Platform. Basisvoorwaarden zijn: het bezit van een e-mailadres en de beschikking over toegang tot internet. Je mag je slechts eenmaal als lid inschrijven. Wij kunnen je inschrijving als lid (tijdelijk) stopzetten en/of weigeren nieuwe leden in te schrijven.

1.1 Meedoen aan onderzoek

Wanneer er een onderzoek beschikbaar is dat past bij jouw branche of functie, benaderen wij je per e-mail voor deelname. Wij belonen je deelname met terugkoppeling van de resultaten na afronding van het onderzoek.

1.2 Beëindiging Lidmaatschap

Het lidmaatschap van het Professionals Platform kan op elk gewenst moment worden beëindigd. Dat kan via 'Uitschrijven' op 'Mijn pagina' op de website. Na uitschrijving zal je niet meer worden benaderd voor de onderzoeken en geen terugkoppelingen meer ontvangen.

2. Persoonsgegevens

Deelnemers hebben zich geheel vrijwillig aangemeld bij het Professionals Platform van Motivaction. Wij nemen de privacy van onze deelnemers zeer serieus. Als verantwoordelijke partij heeft Motivaction de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast heeft Motivaction de Gedragscode voor Verwerking van Persoonsgegevens bij Onderzoek en Statistiek onderschreven. Deze Gedragscode is opgesteld door de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO), Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) en de MarktOnderzoekAssociatie.nl (MOA). De Gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens als respondenten meedoen aan een onderzoek. Een exemplaar van deze Gedragscode kun je vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Indien je deelneemt aan een onderzoek van Motivaction, stemt je in met de verwerking van je persoonsgegevens volgens de Deelnamevoorwaarden en kun je erop vertrouwen dat:

  • jouw persoonlijke gegevens nooit bekend worden gemaakt aan derden
  • er geen acquisitie gepleegd zal worden naar aanleiding van je aanmelding bij het Professionals Platform
  • de antwoorden die je geeft nooit in de rapportage naar jou teruggevoerd kunnen worden.

2.1 Jouw persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van de onderzoeken vragen wij je enige gegevens over jezelf aan ons te verstrekken, zoals jouw naam, je e-mailadres(sen), je telefoonnummer(s), je geslacht, de rol in de organisatie waar je werkt en je werkervaring.

Ook kunnen wij je vragen zogenaamde bijzondere persoonsgegevens aan ons te verstrekken, zoals gegevens over je etniciteit of politieke voorkeur. Wij zullen deze bijzondere persoonsgegevens uitsluitend verwerken indien je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt verstrekt.

Wij vragen je met regelmaat je gegevens op juistheid en volledigheid te controleren en deze zo nodig te actualiseren.

2.2 Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij gebruiken je contactgegevens alleen om je te benaderen voor onderzoeken en je de onderzoeksresultaten te kunnen toesturen. Wij zullen de resultaten van de onderzoeken in geanonimiseerde vorm verstrekken aan onze opdrachtgevers. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming krijgen de opdrachtgevers nooit de beschikking over je contactgegevens. Na beëindiging van het lidmaatschap worden je contactgegevens losgekoppeld van je overige gegevens.

3. Ongeoorloofd gedrag

Wanneer er naar oordeel van Motivaction sprake is van ongeoorloofd gedrag in het kader van deelname aan het Professionals Platform, dan wordt het lidmaatschap onmiddellijk beëindigt. Uitnodigingen voor onderzoek en terugkoppelingen van onderzoeksresultaten worden niet meer verzonden.

4. Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website berusten uitsluitend bij Motivaction of zijn licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Motivaction inbreuk op die rechten te maken. Onder inbreuk maken op de rechten valt onder meer het direct of indirect gebruikmaken van: de naam Professionals Platform, de programmatuur, de vormgeving, het gebruikte beeldmateriaal en de onderzoeksvragenlijsten. Onderzoeksvragenlijsten mogen nooit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Motivaction aan derden worden doorgestuurd.

5. Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootste zorg gemaakt. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de inhoud geheel foutloos is of dat de website ook steeds beschikbaar is. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan fouten op de website. Deelname aan Professionals Platform is geheel voor eigen risico. Behoudens opzet of grove schuld, is Motivaction niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten op, of het niet beschikbaar zijn van de website, dan wel enige andere vorm van schade die een lid, direct of indirect, ondervindt als gevolg van deelname aan onderzoeken.

6. Wijzigingen

Deelnamevoorwaarden kunnen door Motivaction worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig deze Deelnamevoorwaarden na te lezen op eventuele wijzigingen. Wanneer er wijzigingen zijn, worden deze aangekondigd in op de nieuwspagina van deze website.

7. Geschillen

Op deze deelnamevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats of werkelijke verblijfplaats van de deelnemer aan het platform.